Skanderup Nørgård
Tiden før BUCH
Jeg kan af slægtsbogen "Ditlev Hansen Buch" se, at Skanderup Nørgård før BUCH-slægten senest var ejet af "sted"-svigerfaderen til Ditlev Hansen Buch, Jeppe Iversen, men jeg har på nuværende tidspunkt ikke mange informationer om de tidligere ejere. Der er dog lidt at hente i slægtsbogen, hvorfra jeg har taget følgende fra skødet i forbindelse med overdragelsen af gården i 1783:

Og det fører os direkte over i

BUCH-tiden

Skanderup Nørgård kom i BUCH-slægtens eje i 1783, da Ditlev Hansen Buch i henhold til skøde dateret 14. marts samme år overtog gården efter sin svigerfar.
Skanderup Nørgårds BUCH-stamtræ (klik på navnene):

Fra slægtsbogen "Ditlev Hansen Buch", side 9: Ditlev Hansen Buch gennemgik almindelig skolegang, beskæftiget som landbrugsrnedhjælper forskellige steder, ifølge skøde af 14. marts 1783 overtager han sin svigerfaders gård:
"Kiendes jeg underskrevne Jep Iversen, Skanderup By udi Koldinghus Amt, giør herved vitterligt med velberået hu og min kones samtykke at haver solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger skøder og aldeles afhænder til min tilkommende svigersøn Ditlev Hansen Buch, Rugsted og min kiære datter Karen Andersdatter i Skanderup og deres arvinger min tilhørende og iboende ejendomsgaard i Skanderup nr. 14 som skylder af hartkorn ager og eng, 5 tdr. 3 skp og l fjdk, samt enemærket Lindholt eller efter landmålingen nu Skovagger kaldet, med hus, bygning, gård og gårdrum, ager og eng, jord skov, krat oq mark, tofter og hauger, inden og uden markskiel, intet undtaget, samt nuværende besætning, inden og uden døre, undtagen 2 senge med klæder og 1 ridehest.
Alt ifølge indehavende skøde af 3. august 1767 'og 28. januar 1777, og hvorfor mig er betalt, den sum af 2278 Rd, skriver to tusinde, to hundrede halvfjerdsindstyve og otte Rdl., foruden den til hans kongelige majestæt indestående, halve kjøbesum, 821 Rdl. 5 mark og 4 skil, og i lige måde hæfter en aftægt på gården som skal blive uforanderligt efterlevet sålænge min moder lever, og efter hendes dødelige afgang, nyder de samme rettigheder, som mig efter kontrakten kunne tilkomme i arvepart.
Så tilstår jeg herved for mig og mine arvinger ingen ydermere del, ret eller rettighed at have i bemeldte gård og besætning med dets ejendom at have, men samme skal være og blive som et uigenkaldeligt køb i alle måder, og skal tilhøre bemeldte min svigersøn og datter og deres arvinger til evindelig arv og ejendom, samt skal hielme og frie, frelse dem samme for hver mands tiltale i alle måder. Men derimod må de af købte først summen udbetale, den protokollerede gæld, som er 2299 Rdl. 4 mark og 3 skill.
Til bekræftelse haver jeg dette skøde, egenhændigt underskrevet og forseglet og ombedet tvende mænd med mig til vitterlighed at underskrive og må protokolleres når forlanges uden varsel dertil gives,
Datum, Skanderup, den 14. maj 1783
Jeppe Iversen
Til vitterlighed efter begæring og underskriver
J. Wissing og Stephan Jepsen."
Ditlev Hansen Buch havde Skanderup Nørgaard til sin død, var gennem flere år sognefoged i Skanderup, efter hans død afhænder Karen Andersdatter (From) Skanderup Nørgaard til sønnen Anders Thomsen Buch.
Fra slægtsbogen "Ditlev Hansen Buch", side 41: Efter faderens død overtog Anders Thomsen Ditlevsen Buch fra sin mor Karen Andersdatter fødehjemmet Skanderup Nørgaard den 7. juni 1840 ifølge følgende skøde:
Underskrevne Karen Andersdatter, enke efter afgangne selvejergårdmand Ditlev Hansen Buch af Skanderup, tilstår herved for mig og arvinger, at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger skøder og aldeles afhænder til min søn Anders Thomsen Buch, den af mig efter min afdøde mand, derpå havende skøde af 14. maj 1783, tinglæst 10. juni samme år, ejende og påboende gård udi Skanderup by og sogn, Andst herred, som står for hartkorn ager og eng 10 tdr. 7 skp., l fjdk, l, album og skov l fjdk. og l alb, med tilhørende ejendomme, herlig heder og rettigheder, byrder og forpligtelser, alt således som jeg samme ejet og besiddende haver, tillige med gårdens påstående besætning og indbo, aldeles intet undtages, således samme nu forefindes, alt for den accorderede købesum af 4600 rdl.m skriver firetusinde og sex hundrede rigsbankdaler, gode sølv, hvorunder indbefattes den på gården hæftende pantegæld, som køberen overtager og er forpligtet til at tilsvare, hvori blandt til Hans Majestæts kasse 821 rdl og 4 skill sølv.
Og da køberen Anders Thomsen Buch har berigtiget den accorderede købesum, i hvilken henseende, jeg for mig eller arvinger aldeles intet videre har at fordre, samt forbundet sig til at opfylde den mig under dags dato oprettede aftægtskontrakt, så frakender jeg mig og arvinger al videre lod, del, ret eller rettighed i fremtiden at have udi forbemeldte samme køber overdragne ejendom, såvel løs som fast levende og livløs, aldeles intet undtages, hvorimod samme skal tilhøre ham og arvinger, som en uigenkaldelig købt ejendom, hvilken jeg som sådan overensstemmende med loven er pligtig at hjemle.
Dette af mig udgivne skøde som af mig og lavværge i vidners overværelse er underskrevet, må til tinge læses og protokolleres, når for godt befindes uden kald eller varsel derom at give.
Skanderup den 10. juni 1819
Karen Andersdatter med ført pen som lavværge
Niels Schogaard
Søren Eriksen
Til vitterlighed: Niels Christensen.
Ifølge en folketælling 1855 var der 10 tjenestefolk på gården. Skanderup Nørgaard afhændedes den 22. maj 1858 til sønnen Ditlev.
Fra slægtsbogen "Ditlev Hansen Buch", side 42: Ditlev Andersen Buch gik i Skanderup Skole, lærte landbruget dels hjemme dels ude, var 1854-1857 bosat på Vennergaard i Give, overtog fødehjemmet Skanderup Nørgaard den 22. maj 1858 for 17.000 Rd1., afhændede gården den 22. december 1892 til Peder Vinther Jensen, samtidig udstedes aftægtskontrakt sat til 600 kr. årlig.
Senere vil jeg søge efter det originale skøde.

 

Ditlev Hansen Buch er min 3 x tipoldefar, Anders Thomsen Ditlevsen Buch min 2 x tipoldefar, mens Ditlev Andersen Buch er storebror til min tipoldefar Peter Roed Andersen Buch. Da Ditlev Andersen Buch var den sidste ejer i BUCH-slægten, har Skanderup Nørgård således været i slægtens eje i næsten 110 år.

Tiden efter BUCH

Selv om BUCH-tiden på Skanderup Nørgård sluttede i året 1892, forblev gården i efterkommeres eje, da Ditlev Hansen Buch solgte den til sin svigersøn Peder Vinther Jensen. Gården forblev i familiens eje indtil 1902, hvor Peder Vinther Jensen videresolgte den til en Holger V. Christensen, som det fremgår af

Herunder er der et par billeder, som jeg selv har taget: